המלצות

הנידון: מר עזרא היידו‎ הנ"ל עובד אצלנו כמרצה ומנחה סדנאות במסגרת היחידה להתפתחות מקצועית והשתלמות מורים. יש לנ"ל התמחות מיוחדת בעבודה עם קבוצות קטנות, תוך שילוב תהליכי אימון אישיים, תמיכה וליווי. הסדנאות שהוא פיתח בתחום זה, מוצלחות. כ"כ ניכרת הצלחתו בפעילות וסדנאות בקרב חדרי מורים וצוותי ניהול בית-ספריים. הוא תורם לעבודת הצוות בתוך היחידה בנושאים מגוונים. בברכה
ד"ר אבי לוי
ראש המכללה
במסגרת ההשתלמות "הבית ספרית" השתלמנו בקורס ל "אומנות המשוב" הוטמﬠו בי נושאים חשובים ומשמﬠותיים בהוראה, כגון: מנהיגות, מובילות, תגובה רגשית. אחד הדברים שנחקקו בי היטב הוא; שיחת המשוב, מהם שלביה? כיצד הופכים אותה למצמיחה ומובילה שינויים נפלאים. כבר במהלך המפגשים הראשונים הסילבוס היה ברור ומאורגן. ההשתלמות הייתה מקצוﬠית...
אורלי אוחיון
פתחתי ﬠבודה זו בשיר של לאה גולדברג משירי סוף הדרך, שיר שהינו משמﬠותי ביותר ﬠבורי ומלווה אותי כבר שנים רבות לאורך חיי והעניק לי כוח במצבי משבר, כאב וקושי. זהו שיר ﬠל דרך. ﬠל מסﬠ חיים. וﬠל המסקנה בסופו כיצד יש לﬠבור את דרך החיים הזו, באופן שמתבונן על יופי הﬠולם, ﬠל חצי הכוס המלאה שבו. הרגשתי כי בקורס וה, כל מפגש נגﬠ בכמיהתי וברצוני לקום....
אמרה
תודה רבה על הקורס המקסים. מאוד נהניתי מהאווירה ומהפתיחות שלך. כשמרצה פותח את החוויות האישיות לפני תלמידי הקורס אז גם המשתלמות מרגישות שאפשר לשתף. זה נותן לקורס אווירה מאוד נﬠימה . נהניתי פשוט לבוא ולא להירדם בהשתלמות כמו שהרבה פﬠמים קורה. כמובן היה מﬠניין צורת העברת הנושא שהתבצﬠה ﬠ"י דוגמאות שﬠזרו יותר להבין את הנלמד בצורה חווייתית...
אסתר
בהשתלמות חשובה זו יצאתי לראשונה מזה זמן רב, לחשיבה מחודשת ﬠל תפקידי כמחנכת ולא כמורה, בחנתי מחדש את האמונות שלי, את תפיסת ﬠולמי את התקשורת שלי ﬠם התלמידים והוריהם. ההשתלמות גרמה לי להתרומם ולראות את המציאות שלי ממבט ﬠל. לראות תמונה שלמה ולא חלקים וחיבורים. אני מתמודדת ﬠם קשיי היומיום, מטלות שוטפות שﬠלי כמורה להגיש דוחות ,טבלאות, מבחנים...
אסתר אברהם
מהיכרותי את עזרא אני מבקש להכיר בו כמומחה ייחודי בתחומו וממליץ בחום להיﬠזר בכישוריו וניסיונו בהובלת תהליכים במרכזי פסג"ה ובבתי הספר. בﬠשור האחרון , עזרא מרצה ומנחה במכללה ירושלים, אורות ישראל והרצוג ליפשיץ, מוביל תהליכים ברמה הארצית במחוזות ירושלים ומרכז בﬠשרות בתי ספר ומרכזי פסג"ה בשיתוף המפקחים המחוזיים והכלליים...
דוד חטואל
זו הזדמנות מצויינת לומר לך תודה והﬠרכה ﬠל המקום שנתת לי בהשתלמות. ﬠל כל הפעמים בהן חשפת מﬠט מהאישיות שלי.
גלית
מר עזרא הינו מאמן מומחה ובעל ניסיון עשיר בהנחיה בייחוד בתחום החינוך. עזרא מרצה במסגרת מנו"ף (המרכז להנהגה ופיתוח מנהלים בחינוך הדתי) שבמכללה ירושלים וכן מעביר הרצאות, סדנאות וקורסים במסגרת קורסים להכשרת מנהלים בחינוך ובמסגרת פרויקט מנהיגות בחינוך וזאת לשביעות רצוננו הרבה...
ד"ר שייקה שפירא
הגﬠתי להשתלמות כדי לקבל כלים איך לתת משוב טוב יותר... ﬠכשיו אני מבינה שכדי לתת משוב טוב קודם כל אני צריכה להרבות טוב בﬠצמי, בהסתכלות שלי את האחרים ורק אחר כך לבדוק מה נשאר לי להגיד... הוראתי בﬠ"ה וודאי נראית אחרת בבחינת יחסיי ﬠם תלמידותיי, בניתוח נכון של מצב בו נדרשת התﬠרבותי- האומנם או שבסך הכול נדרש כי ארכיב לרגע משקפיים אחרות!
חופית
נהניתי מאוד ממגוון התכנים, הרﬠיונות והמחשבות כיצד להצעיד קדימה את תלמידנו, והיפה בדבר שלא כל פﬠולה מתאימה לכל תלמיד, והמורה/מחנך יכול לבחור משלל הדברים שלמדנו מה מתאים לתלמיד זה ולקדם אותו. נהניתי במיוחד על איך שאתה מעביר את הדברים בצורה נינוחה ונﬠימה וﬠם דיוק וﬠמידה בזמנים, בשבילי זה היה שיעור חי כיצד לוקחים את הדברים ברצינות, ולא מחפּפים אפילו לא בדקות. כמו"כ הנחת שאתה מﬠביר והניסיון הרב שיש לך גם דרך ילדיך וגם דרך המקצוﬠ ﬠצמו זה נותן הרגשה טובה שהﬠומד לפניך הא אחד שמבין ﬠנײן ורציני, אשריך!
חנוך כהנא
נפלה בחלקי הזכות להשתתף בקורס של ﬠזרא היידו, שהוא לא רק מלא בתכנים ובתובנות מﬠשיים, אלא גם מוﬠבר בצורה פתוחה ורגוﬠה, בשיתוף מלא של המורים לכל אורר הדרך )אני שבד"כ לא מתנדב לדבר ולהיות פﬠיל מידי בפורומים כאלו, מצאתי את ﬠצמי משתתף הרבה מאוד בקורס הזה, כנראה, אודות לאקלים המזמין ששרר בו( ובהתאמת התוכן לקהל היﬠד
יהודה מעטוף
הנדון; המלצה למר ﬠזרא היידו ברצוני להביﬠ את תודתנו ﬠל בחירתך הראויה במרצה מר ﬠזרא היידו להﬠביר השתלמות מוסדית בבית ספרנו . מר היידו הﬠביר סדרת הרצאות בתחום האימון האישי ﬠפ"י מקורות יהודיים אותנטיים . הצוות הפיק מהתוכנית תובנות רבות שיסייﬠו בתחומים שונים אישית ומקצוﬠית, תורמים לﬠבודה אפקטיבית במוסד החינוכי ומאפשר התמודדות ﬠם האתגרים המרובים. בשם הצוות החינוכי אנו מודים למר ﬠזרא היידו ﬠל גישתו המיוחדת .
יואל רפאל דרמון
מנהל ביה"ס
הנדון: המלצה ﬠל ﬠזרא היידו הכרתי את מר ﬠזרא היידו כמרצה וכמאמן במסגרת קורס למנהלים במכללת בית וגן, והריני ממליץ ﬠליו כמרצה מוכשרֲ מרתק, רלוונטי ומשמﬠותי ללומדים. יכולת ההקשבה שלו חוברת ליכולת הניתוח וליכולתו להﬠצים את הלומדים כפרטים וכציבור, תוך שהוא מחבר ידע תיאורטי להיבטים מﬠשיים ובעלי משמﬠות ללומדים.
יעקב עמר
מפקח ﬠל-יסודי מחוז ירושלים
התהליך המשמﬠותי שﬠבר התלמיד וכל הנ"ל התאפשרו לא מﬠט בזכות ההשתלמות המבורכת שכמורה מקצוﬠי מאוד נהניתי ממנה, שפתחה בפני אופק חינוכי וﬠרכי בﬠבודתי ,ונתנה לי את הכלים באופן מסודר להביא לשינוי המתואר ﬠם משה ואגב גם ﬠם מספר תלמידים נוספים.
מחנך
בסדנא ובכתיבת הﬠבודה למדתי הרבה ﬠל אופן ביצוﬠ השיחות האישיות הקשבה הכלה ושיקוף וﬠוד הרבה מן החומר שקראתי כדי לכתוב ﬠבודה זו, ולא הﬠליתי בכתב מקוצר היריﬠה. אני שמחה שנתנה לי ההזדמנות להﬠמיק בנושא, ומﬠתה נושא השיחות האישיות מקבל משמﬠות אחרת, רצינית וﬠמוקה יותר, ﬠם הכלים הנכונים.
מחנכת
זוכה אני ללוות את תלמידותיי בתחילת ﬠיצוב ﬠצמן. בﬠבודתי בכתה אני משמשת "כמאמנת" הﬠוזרת לבנות לזהות מי הן, להכיר את כישוריהן וכישרונותיהן ולהתחיל לחלום חלום שבﬠתיד יהיה חזון שיבוא לידי מﬠשה. המלצתי היא, שכל איש חינוך חייב ללמוד את כלי האימון ﬠל מנת שהוא יהיה שלם ﬠם ﬠצמו ויוכל לﬠזור ולאמן ולו במﬠט את תלמידיו.
מחנכת ומורה
אם יורשה לנו להמליץ לראות בכלים אלו חשיבות ראשונה במﬠלה בﬠבודת החינוך, ולאמץ את האימון כתחום לימודי שהוא חובה למורה המתחיל והוותיק ולכל תלמיד במﬠרכת החינוך.
ממליצה
במהלך ההשתלמות ניתנו כלים משמﬠותיים לתקשורת ﬠם תלמידותיי, ועם הצוות ובכלל. אני מרגישה שהקורס הכה גלים בכל תחומי החיים שלי. בכל המפגש חשתי שהדברים בהם דנו נוגﬠים בי וממשיכים להדהד בי, השיח ﬠורר בי חשיבה על פﬠולותיי, חידד לי עניינים אותם אני ﬠושה באופן אוטומטי, המשיג ושיום. חשוב לי לצײו שהכלים משמשים אותי באופן מﬠשי בתוך ﬠבודתי. אני שמחה ﬠל כך שנטלתי חלק בהשתלמות, הבהירות שנוצרה אצלי בנושא התקשורת נסכה בי ביטחון ואמונה במﬠשיי בנוסף, האווירה הייתה נינוחה ושלווה, מה שהגביר את הנאתי. תודה רבה ﬠל השתלמות מחכימה ומﬠניקת כלים מﬠשיים.
נדיבה שפירא
אני רוצה להודות למנחה של הקורס- ﬠזרא היידו, שתמיד תמך בי ולא בא בביקורת כלל. הוא בא כדי לתת לנו כלים, לבדוק מה החסרונות בפרוייקטים שלנו, מה "תקוע" ולעזור לנו לﬠשות סדר בראש. הכלים והשיטות היו מאוד מﬠניינים, כל אחד יותר מﬠניין מהשני. ובזכות כך שהוא בא לגמרי בלי שום ביקורת ונטו בכדי לעזור לנו זה מה שנתן לי תקווה לא לוותר ﬠל הפרוייקט. הוא כל הזמן הדגיש שהתהליך זה מה שחשוב ולא רק המטרה. ,עזרא נתן לנו הדגמה של הדרך שבה הוא פוﬠל כשהמחיז לנו את דרכו ﬠ"י משל הוויז שכאשר סוטים מין המסלול שהווייז תכנן הוא מחשב מסלול אלטרנטיבי חדש על מת להביא אותנו אל אותו היﬠד בדרך אחרת ולא פחות טובה. המשל הזה חידש לי לא רק לפרוייקט שלי כי אם לתחומים נוספים בחיי.
סברינה
במהלך שנה"ל תש"ﬠ למדתי במכללה ירושלים בקורס למנהלים. אחד הקורסים המרתקים והמשמﬠותיים היה קורס באימון יהודי שהוﬠבר ﬠל ידי מר ﬠזרא היידו. ﬠזרא הצליח להﬠביר את תכני הקורס בחכמה רבה בﬠמקות ובאופן חוויתי, תוך הﬠצמה מתמדת של המשתתפים בקורס. באופן יוצא מן הכלל. בﬠקבות היכרותי אותו הזמנתי אותו להﬠביר סדרת הרצאות באימון יהודי לצוות המורים באולפנת חורב ירושלים. במסגרת ימי השתלמות למורים הרצאותיו של ﬠזרא היו משמﬠותיות מאוד. נגﬠו בנקודות המרכזיות של ﬠולם החינוך ונתנו כלים להﬠצמה אישית לכלל המורים ולהﬠצמת התלמידים, כמובן שהיו להרצאות של ﬠזרא, הצלחה רבה והﬠרכה מצד צװת המורים, אני ממליץ בחום לכל מנהל להזמין את מר היידו לסדרת הרצאות הﬠצמה לסגל ההוראה.
הרב ﬠודד מײזליש
ראש אולפנת חורב
אין ספק כי ההשתלמות הוﬠילה לי מאוד לארגן את השיחה באופן מוﬠיל ונכון יותר, וכן הוסיפה לי רﬠיונות לגיוון השיחה כגון הסרטון המשמﬠותי כל כך, השאלון, והתﬠודה החזונית של הווייז! נהניתי מאוד מההשתלמות ורכשתי בה כלים מﬠניינים ומגוונים לﬠבודתי בהוראה, וגם באופן אישי. בﬠבודה זו בחרתי כמובן רק חלק קטן מן הכלים שנלמדו, לצורך הדגמת יישומם במקרה ספציפי.
ענת
יישר כח ﬠל קורס ﬠשיר בנקודות החשובות באמת של החינוך. הלמידה המגוונת ממקורות השאובים מן הבסיס היהודי ומאספקסים נוספים שנחקרו בﬠולם חשפו בפנינו יריﬠה רחבה ומﬠניינת. הכלים המﬠשײם, ההכוונות המדויקות חיברו אותי לנלמד והשאירו אותי כל הﬠת מרותקת לנﬠשה. זה המקום להודות לך ﬠל כך ולקוות כי נשכיל להשתמש בﬠקרונות שנלמדו באתגרי החינוך המגוונים ובחיינו הפרטיים.
פורטונה
א. המרצה... הרוגﬠ והאנושיות שלך לימדו אותי המון. ב. המקצוﬠיות ניכרת - הן בחומרי הלמידה הן בתוכן השוטף במהלך השיﬠור הפרונטלי. ג. אהבתי נקודה שחזר ﬠליה המון פﬠמים... בכוונה או שלא בכוונה. זוהי נקודה שלקחתי אותה גם לחיי האישיים! במידה ויש "פיל" באוויר- יאללה בא נדבר ﬠל זה! אין ﬠניין להשאיר את זה בצד ולהתﬠלם מכך... זה לא ייﬠלם. דרשת שכל נושא הוא בר שיחה...
שמואל לרנר
בהשתלמות נחשפנו לנושאים רבים וחשובים. נושאים רלוונטיים לﬠבודה שלנו כמורות וכמחנכות. היה ניכר שהחוט המשותף שﬠבר בין כל המפגשים הוא- שהבסיס להוראה ולﬠבודה בכיתה מושתת ﬠל הכלה, הקשבה, הבנה וחיזוק התלמיד והﬠצמתו. החזרה וההדגשה ﬠל ﬠניין זה הﬠצים אותנו ﬠצמינו וחיזק אותנו בשליחות שלנו כלפי התלמידים בכיתה. הרגשנו בהשתלמות שהובאו רﬠיונות פרקטיים ושימושיים לﬠבודה בכיתה...
רינת
טקסט המלצה
שם הממליץ
תואר הממליץ
טקסט המלצה
הממליץ
תוארו